Vec C-293/05: Žaloba podaná 20. júla 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike