2006/476/ES: Rozhodnutie Rady z  12. júna 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES, pokiaľ ide o externých audítorov Banque de France