Uznesenie Súdneho dvora z 22. marca 1976. # Walter J. Riemer proti Hauptzollamt Lübeck-West. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht Hamburg - Nemecko. # Vec 120-75. TITJUR