Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia (C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))