Uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005 vo veci T-330/04, Jörg-Michael Fetzer proti Európskemu parlamentu (Nedostatok podmienok — Námietka neprípustnosti — Uplynutie lehoty na podanie žaloby — Zjavná neprípustnosť)