Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 97/221/ES týkajúce sa veterinárnych podmienok a vydávania veterinárnych certifikátov pre mäsové výrobky, ktoré sú prepravované cez územie spoločenstva alebo sú na ňom dočasne uskladnené [oznámené pod číslom K(2004) 1589]Text s významom pre EHP