Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (rekodifikácia) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS))