TITJUR Metro SB-Großmärkte/Komisia Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 9. júna 1977. # Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 26-76.