Vec C-455/04: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z  23. februára 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/55/ES — Azylová politika — Hromadný prílev vysídlených osôb — Dočasná ochrana — Minimálne štandardy — Neprebratie v stanovenej lehote)