Avebe/Komisia Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. septembra 2006. # Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Hospodárska súťaž - Kartely - Glukonát sodný - Článok 81 ES - Pokuta - Prisúditeľnosť správania, ktoré predstavuje porušenie, zo strany združenia bez vlastnej právnej spôsobilosti jeho materskej spoločnosti - Článok 15 ods. 2 nariadenia č. 17 - Právo na obhajobu - Dokumenty svedčiace v prospech - Zásada proporcionality - Povinnosť odôvodnenia. # Vec T-314/01. TITJUR