Zmluva o ústave pre európu - ČASŤ III — POLITIKY A FUNGOVANIE ÚNIE - HLAVA III — VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI - KAPITOLA V — OBLASTI, V KTORÝCH MÔŽE ÚNIA VYKONÁVAŤ PODPORNÚ, KOORDINAČNÚ ALEBO DOPLNKOVÚ ČINNOSŤ - Oddiel 7 — Administratívna spolupráca - Článok III-285