Uznesenie Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 6. júla 2004. Uznesenie Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 6. júla 2004.#Alpenhain-Camembert-Werk a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev.#Nariadenie (ES) č. 1829/2002 - Registrácia chráneného označenia pôvodu - "Feta" - Žaloba o neplatnosť - Aktívna legitimácia - Neprípustnosť.#Vec T-370/02.