/* */

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu Parlamentu, Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru Regiónov - Profesionálne služby - priestor pre ďalšie reformy - Pokračovanie správy o hospodárskej súťaži v profesionálnych službách, KOM (2004)83 z 9. februára 2004 {SEC(2005)1064}