Písomná otázka E-3058/06 Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Komisii. Porušenie európskych smerníc projektom cesty Orpesa-Cabanes z dôvodu nepreskúmania technicky možných alternatív a neodôvodnenia prijatého riešenia