Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1284, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (EMPs kohaldatav tekst)