Nariadenie Komisie (ES) č. 699/2006 z  5. mája 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91, pokiaľ ide o podmienky prístupu hydiny do voľných výbehov