Rozsudok Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 13. septembra 2005. # Lucía Recalde Langarica proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Úradníci. # Vec T-283/03. TITJUR Recalde Langarica/Komisia