Spojené veci C-322/19 a C-385/19: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. januára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Irlande), International Protection Appeals Tribunal – Írsko) – K.S., M.H.K/The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality (C-385/19) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Medzinárodná ochrana – Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu – Smernica 2013/33/EÚ – Štátny príslušník tretieho štátu, ktorý prišiel z jedného členského štátu Európskej únie do druhého, pričom o medzinárodnú ochranu požiadal až v tomto druhom štáte – Rozhodnutie o odovzdaní do prvého členského štátu – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Prístup na trh práce ako žiadateľ o medzinárodnú ochranu)