2005/655/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. septembra 2004 o systéme pomoci poskytujúcom daňové úvery na investície, ktorý uplatňuje Taliansko [oznámené pod číslom K(2004) 2638] (Text s významom pre EHP)