Uznesenie Európskeho parlamentu obsahujúce sprievodné poznámky k rozhodnutiu o udelení absolutória riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok v súvislosti s plnením jej rozpočtu za finančný rok 2002