Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2004, ktorým sa schvaľujú testy na zisťovanie protilátok proti brucelóze hovädzieho dobytka v rámci smernice Rady 64/432/EHS [oznámené pod číslom K(2004) 654]Text s významom pre EHP