Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Rady (88/378/EHS) z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek ( Ú. v. EÚ C 127, 31.5.2006 )