Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988 , για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ( ΕΕ C 127 της 31.5.2006 )