Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. apríla 2005. # Igor Simutenkov proti Ministerio de Educación y Cultura a Real Federación Española de Fútbol. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Audiencia Nacional - Španielsko. # Dohoda o partnerstve Spoločenstvo - Rusko - Článok 23 ods. 1 - Priamy účinok - Podmienky týkajúce sa zamestnávania - Zásada zákazu diskriminácie - Futbal - Obmedzenie počtu profesionálnych hráčov, štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí môžu byť nominovaní do mužstva v národnej súťaži. # Vec C-265/03. TITJUR Simutenkov