/* */

F-Marcé: Poskytovanie leteckých dopravných služieb — Verejná súťaž vyhlásená Francúzskom podľa článku 4 ods.l písmeno d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi letiskami v Angers (Marce), v Tours (Val de Loire) a v Lyone (Saint-Exupéry)Text s významom pre EHP