Vec F-37/06: Žaloba podaná 10. apríla 2006 – Strack/Komisia