Vec C-303/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozsudkom Arbitragehof (Belgicko) z 13. júla 2005, ktorý súvisí s konaním: v.z.w. Advocaten voor de wereld proti Ministerraad