Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2056/2005 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2005 , για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1058/2005