Súhrnná Správa Komisie - Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2003