Vec C-314/05 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z  29. júna 2006 – Creative Technology Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), José Vila Ortiz (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Pravdepodobnosť zámeny — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PC WORKS — Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky W WORK PRO — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)