Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (96/48/ES) (Text s významom pre EHP)