TITJUR Uznesenie Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 23. novembra 2005. # Arturo Ruiz Bravo-Villasante proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Úradníci - Žaloba o neplatnosť - Neprípustnosť. # Vec T-507/04. Ruiz Bravo-Villasante/Komisia