Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia - Príloha III:Zoznam uvedený v článku 19 Aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami - 1.Právo obchodných spoločností - Právo priemyselného vlastníctva - II.Dodatkové ochranné osvedčenia