Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady o oslobodení tovaru dovážaného osobami cestujúcimi z tretích krajín od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS))