Nariadenie Komisie (ES) č. 1606/2004 zo 14. septembra 2004, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve