Písomná otázka E-1575/05 Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) Komisii. Miestny register v nemeckom zákone o génovej technológii