Písomná otázka E-4948/05 Caroline Lucas (Verts/ALE) Komisii. Systém obchodovania s emisiami v letectve