Písomná otázka P-3381/05 Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) Komisii. Narušenie a poškodenie piatich oblastí s chránenými prírodnými stanoviskami vresoviska Kyritz-Wittstocker (strelnica pre strely vzduch-zem) spôsobené plánovaným bombodromom (vojenské cvičisko v Nemecku)