Usmernenie Európskej centrálnej banky z  3. augusta 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/16 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2006/11)