Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. marca 2004.#Peter Haackert proti Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberster Gerichtshof - Rakúsko.#Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami - Sociálne zabezpečenie.#Vec C-303/02. Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. marca 2004.