2004/891/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2004, ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4388)