Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004 o finančnom príspevku Spoločenstva pre Konferenciu OIE o besnote v Európe a strednej Ázii v roku 2004 [oznámené pod číslom K(2004) 1619]