/* */

Vec C-410/04: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia uznesením zo dňa 22. júla 2004 vo veci Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori - A.N.A.V. proti Comune di Bari s A.M.T.A.B. Servizio SpA