Vec C-152/06: Žaloba podaná 21. marca 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika