TITJUR Vedial/ÚHVT Návrhy generálneho advokáta - Ruiz-Jarabo Colomer - 15. júla 2004. # Vedial SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 - Pravdepodobnosť zámeny - Slovná a obrazová ochranná známka ,HUBERT" - Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky ,SAINT-HUBERT 41" - Postavenie ÚVHT ako žalovaného pred Súdom prvého stupňa. # Vec C-106/03 P.