Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. júla 2005 vo veci C-435/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný hof van beroep te Antwerpen): British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV proti Belgische Staat (Šiesta smernica o DPH — Články 2 a 27 ods. 5 — Daň z obratu — Oblasť pôsobnosti — Zdaniteľný obchod a zdaniteľný základ — Dodávka tovarov za protihodnotu — Krádež tovarov umiestnených v daňovom sklade)