2005/138/ES: Rozhodnutie Komisie zo 16. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/828/ES, pokiaľ ide o presun zvierat z a v rámci reštrikčnej zóny v Portugalsku v súvislosti s vypuknutím katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka v tomto členskom štáte (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 335) (Text s významom pre EHP)