2006/659/ES: Rozhodnutie Rady z  25. septembra 2006 , ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchylne od článku 5 ods. 6 a článku 11 časti A ods. 1 písm. b) smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu