/* */

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu - Podávanie správ o implementovaní stratégie lesného hospodárstva EÚ {SEC(2005) 333}