Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1294 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia smoły sosnowej z Landes jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG.)